Ze noemen ons klanten maar behandelen ons als honden

Monthly Archives: januari 2015

Bijstandsregels onwerkbaar

Eén op de drie medewerkers van de sociale dienst vindt de nieuwe bijstandsregels te streng. In plaats van dat ze de uitkeringsgerechtigde helpen op de arbeidsmarkt, loopt volgens hen de bijstandscliënt eerder vast in het woud der regels.

Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur in samenwerking met het actualiteitenprogramma De Monitor (KRO/NCRV) onder 473 ambtenaren werk en inkomen. De oude Wet Werk en bijstand (wwb) was voor bijstandscliënten al dermate complex dat die het vinden van werk in de weg stond. Met name de laaggeletterdheid, de financiële problemen en de gebrekkige administratieve vaardigheden van (veel) cliënten vormen een belemmering. De fraudewet – terugbetalen van het te veel ontvangen uitkeringsbedrag met daarbovenop een 100 procent boete – geldt eveneens als een onevenredig zware belasting.

Kledingeisen 

De invoering van de nieuwe Participatiewet per 1 januari maakt het er volgens de geënquêteerden – 473 respondenten, waaronder beleids- en uitvoerende ambtenaren, afdelingshoofden en directeuren sociale dienst – allerminst beter op. De handen gaan nog wel op elkaar voor de nieuwe maatregelen om bijstandscliënten te laten voldoen aan een taaltoets en aan kledingeisen bij sollicitaties. Maar de nieuwe eisen op het gebied van reistijd (maximaal 3 uur reizen voor het werk) en de verhuisplicht zijn volgens het overgrote merendeel van de ambtenaren weinig tot zeer weinig behulpzaam om uitkeringsgerechtigden te laten terugkeren naar de arbeidsmarkt. Ook het nieuwe sanctieregime – het opleggen van een korting op de uitkering van één tot drie maanden bij het niet nakomen van verplichtingen – stuit bijna de helft van alle respondenten tegen de borst. Het is overigens mogelijk dat verantwoordelijk minister Asscher nog met een versoepeling komt. Van de ambtenaren op de werkvloer staat één op de drie niet achter de nieuwe wwb-maatregelen. Bij de beleidsmedewerkers van de sociale dienst ligt dat percentage zelfs nog iets hoger.

Sancties

Het wordt volgens de meeste respondenten als gevolg van de nieuwe bijstandsregels voor sociale diensten steeds moeilijker om rekening te houden met de persoonlijke situatie van uitkeringsgerechtigden. Ruim één op de drie respondenten – de directeuren niet uitgezonderd – verwacht dat de strengere regels ertoe zullen leiden dat ze vaker de andere kant zullen opkijken, of met andere woorden dat ze tot ambtelijke ongehoorzaamheid leiden. Ze leggen bijvoorbeeld geen sanctie op als cliënten zonder opzet fraude hebben gepleegd. De regels zijn volgens de meeste ambtenaren zo ingewikkeld geworden ‘dat goedwillende mensen eerder onbewust frauderen’. Die mensen een boete opleggen, vindt liefst 80 procent van de ambtenaren onterecht. De meeste ambtenaren kunnen zich goed voorstellen dat de nieuwe maatregelen uitkeringsgerechtigden tot wanhoop drijven. Nu al ziet gemiddeld 40 procent van de ambtenaren op de werkvloer dat de strengere aanpak leidt tot meer agressie. Nog meer ambtenaren – twee op de drie – voorzien dat het strengere regime een verdere toename van agressie tegen medewerkers van de sociale dienst tot gevolg zal hebben. Alleen directeuren en afdelingshoofden zien het blijkens de enquête op dit vlak iets minder somber in dan de uitvoerende ambtenaren en de beleidsmedewerkers.

Voor informatie en begeleidende grafieken, zie de bron

Bron: Binnenlandsbestuur 19-01-2015

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

‘Wanhoop door nieuwe strenge regels bijstand’

Vooral kwetsbare personen, zoals mensen met psychiatrische problemen, wanhoop bijstandworden de dupe van de nieuwe strengere bijstandregels. Die voorzien onder meer in strengere strafkortingen bij overtredingen van de regels. Ook worden de eisen bij sollicitaties aangescherpt, wat betreft ‘nette’ kleding en langere reistijden naar het werk die geaccepteerd moeten worden.

De helft van de medewerkers van sociale diensten kan zich voorstellen dat uitkeringsgerechtigden hierdoor tot wanhoop gedreven worden. Dit blijkt uit een onderzoek dat het KRO-NCRV-onderzoeksprogramma De Monitor heeft gedaan in samenwerking met het blad Binnenlands Bestuur.Volgens driekwart van de 473 ondervraagde medewerkers verergeren psychiatrische problemen doordat mensen vastlopen in bijstandsregels. Bijna twee derde van de medewerkers houdt rekening met meer agressieve klanten bij de sociale dienst. Divosa, de koepelorganisatie van directeuren van sociale diensten in Nederland, wil dat de politiek medewerkers van sociale diensten het vertrouwen geeft om vaker zelfstandig een afweging te maken.
Bron: AD-18-1-2015
Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Groningen wil experimenteren met ‘bijstandsparadijs’

Waar in Rotterdam een tegenprestatie voor de bijstanduitkering verwacht wordt, wil Groningen gaan experimenteren met een ‘emancipatiebudget’ waarbij de burger wordt gestimuleerd te participeren, maar niet verplicht wordt. Want ‘verplicht vrijwilligerswerk’ zoals in Rotterdam, vindt de Groningse wethouder Gijsbertsen van GroenLinks een “rare constructie”.

Maarten Struijvenberg, wethouder in Rotterdam namens Leefbaar Rotterdam en Mattias Gijsbertsen, wethouder in Groningen voor GroenLinks bespreken hun verschillende visies op de bijstand in het tv-programma Buitenhof. De beide wethouders uit Rotterdam en Groningen zijn het erover eens dat het goed is een tegenprestatie te leveren voor de bijstanduitkering, maar niet over de invulling daarvan. Continue reading

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Tumblr0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page